Spring naar content
Complete description of the selected organ

Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.

Photo: Giel Daems

Wrisbergholzen, Deutschland (Niedersachsen) - Sankt Martins-Kirche
Municipal: Westfeld
Address:

Description nr.: 2046937. Input date: 14/10/2014. Last mutations: 14/10/2014. Information dates from 2014.

Built by: Johann Georg Müller (1734)


Technical data
Hauptwerk9
Positiv3
Pedal4
Total number of stops16
Manual compassC-c'''
Pedal compassC-d'
Key actionMechanisch
Stop actionMechanisch
Windchest(s)Sleeplade

Disposition
Hauptwerk: Quintadena 8' (gedeeld), Gedacht 8' (gedeeld), Principal 4', Rohr Flöte 4', Querflöte 4', Octava 2', Sesquialter 2 fach, Mixtur 3 fach, Trompete 8' (gedeeld).
Positiv: Bordun 8', Gamba 8', Fugara 4'.
Pedal: Sub Bass 16', Principal 8', Bauer Flöte 2', Trompet 8'.
Couplers: Coppel.


Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 29 september 2014.
Photo: Giel Daems